תקנון

 • אתר “almainspira.com” מופעל על ידי חגית רבי (להלן: “החברה”). האתר משמש כאתר אלקטרוני לרכישת מוצרים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל (להלן: “האתר“).
 • בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.
 • בכל מקום בו נאמר מוצר, הכוונה מוצר או שירות.
 • הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש וכל רכישה שיעשו על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.  גלישה באתר ו/או רכישת מוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון שלהלן ועפ”י תנאיו.

אנא קרא את התנאים המפורטים להלן בקפידה, רכישה ו/או הרשמה לרכישה באתר כמוה כהסכמה לתנאי התקנון להלן אשר מהווים הסכם מחייב בינך לבין החברה:

 1. אתר החברה הינו אתר אינטרנט המשמש אתר סחר אלקטרוני, מנוהל ומופעל על ידי החברה אשר משרדיה נמצאים בקיבוץ בית השיטה. בכל שאלה או בעיה הנוגעת לחברה ניתן לפנות בטלפון 052-48860660 או בדואר אלקטרוני ל[email protected] 
 2. הזכות לרכוש מוצרים באתר:
  1. רשאים לרכוש באתר תושבי מדינת ישראל בני 18 ומעלה אשר ברשותם תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות אשר ניתן לסליקה במועד הרלוונטי של המכירה וכתובת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.
  2. החברה רשאית למנוע ממך את הזכות לרכוש באתר באופן זמני או לצמיתות, על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת מבלי צורך לנמק החלטתה או להודיע לך על כך מראש, החברה שומרת לעצמה גם את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין, לבטל את רכישתך. 
  3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה רשאית למנוע ממך לרכוש מוצרים באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:
  4. אם מסרת פרטים שגויים או לא שלמים;
  5. אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות החברה.
  6. אם עשית שימוש בשירותי ו/או מוצרי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה בעבר או בעתיד;
  7. אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם החברה , ו/או מי מטעמן.
  8. אם נמנעת בעבר, שלא כדין, מלשלם עבור מוצרים שרכשת בהחברה.
  9. אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
  10. אם עשית שימוש במוצר של החברה בניגוד לאמור בתקנון זה.

4.  אופן הגשת ההצעות וביצוע הרכישות.

א. בעת הגשת ההצעה תידרש למלא טופס, הכולל פרטים הדרושים לרישום ההצעה, לרבות שם, מספר תעודת זהות, כתובת וטלפון, כתובת דואר אלקטרוני, פרטי כרטיס האשראי לרבות תוקפו ופרטים בדבר ההצעה.

ב. אינך חייב לפי חוק למסור פרטים אלה ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. עם זאת, אם לא מסרת את כל הפרטים המבוקשים לא מובטח כי תוכל להשתתף במכירה. החברה תפעל כמיטב יכולתה לשמירת המידע ולא תעשה בו כל שימוש אלא עפ”י המפורט בתקנון זה.

ג. הגשת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים, כולל תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו להחברה ו/או מי מטעמה עקב שיבוש הליכי המכירה.

ד. לחברה שמורה הזכות לבטל השתתפותך במכירה או לבטל את זכייתך או רכישתך בה, בשל הגשת פרטים לא נכונים ו/או כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.

ה. תנאי יסודי לכך שהצעה כלשהי או עדכון של הצעה יתקבלו למערכת היא שהם יקלטו  במחשבי החברה באופן תקין ומסודר, כשהם מכילים את כל הפרטים הנדרשים. החברה אינה יכולה להתחשב ולא תתחשב בהצעות או עדכונים שלא נקלטו במחשביה, או שנקלטו באופן משובש, או באם לא מולאו כל הפרטים הדרושים או אם ההצעה או העדכון כוללים פרטים שאינם קריאים, וזאת גם אם מקור התקלה הוא במחשבי החברה. למען הסר ספק, מועד הגשת הצעה ייחשב כמועד שנקלטה ההצעה במחשבי החברה.

ו. במידה שהצעתך תיקלט במערכת היא תקבל מספר סידורי – אולם קליטת ההצעה במערכת אינה מעידה על קבלתה שכן אישור ההצעה כפוף לבדיקות שונות שנערכות ע”י החברה ומותנות באשור נציג החברה על קליטת ההצעה.

ז. החברה שומרת לעצמה הזכות להציע כמות גמישה של פריטי שירות. פירושו של דבר שבמכירות אלה הכמות המוצעת ניתנת לשינוי בהתאם לשיקול דעתה של החברה. החברה רשאית, אך אינה חייבת, להגדיל את הכמות המוצעת אף לאחר סיום המכירה – לפי שיקול דעתה – כך שייתכן ובמכירה במסגרת “מכירה לחברים ” תוצע למציעים נוספים באותה מכירה האפשרות לרכוש את הפריט, והזוכה או הרוכש מוותר על כל טענה בקשר לכך.

5. מכירה

א. ב”מכירה” יוצע מוצר או שירות במחיר אחיד לכל המעונין לרוכשו.

ב. כל הצעה שתירשם ותאושר, בהתאם ובכפוף לתנאים אלה, תחשב כהצעה תקפה.

ג. ההחלטה לגבי רשימת המזמינים תעשה על פי הרישום במחשבי החברה, רישומים אלה מהווים ראיה מכרעת לנכונותם.

6. סיום המכירות.

א. המכירה מסתיימת בהתאם להחלטת החברה. 

ב. יתכנו סטיות של פרקי זמן קצרים במועדי סיום המכירות והדבר לא יהווה עילה לכל טענה, תביעה או דרישה כנגד החברה או ספק המוצר או מי מטעמם.

7. פרסום.

ב. אישור רכישה ישלח לרוכש באמצעות דואר אלקטרוני בתוך 3 ימי עבודה מביצוע הרכישה.

לתשומת לבך: הודעת הדואר האלקטרוני הנ”ל מהווה תנאי לאישור המכירה, אולם מובהר כי החברה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, שלא להכיר בתוצאות המכירה, גם לאחר משלוח אישור ללקוח, בהתקיים אחד מהמקרים המפורטים בסעיף 12 לתקנון זה להלן ולרבות מקרים של שיבושים, טעויות או תקלות טכניות.

ג. שים לב – אי עדכון כתובת הדואר האלקטרוני שלך בעמוד האישי עלול למנוע את מסירת אישור הרכישה לידך. 

8. תשלום ואספקה

א. הגשת הצעה ורכישה למכירה מהווה זכות לרכוש את המוצר, המחייבת אותך בתשלום מלוא הסכום שהוצע על ידך עבור המוצר, בתוספת כל תשלום נוסף ו/או דמי טיפול כמפורט בפרטי המכירה (להלן: “הסכום לתשלום”). חיובך בסכום לתשלום יתבצע באמצעות חשבון כרטיס האשראי שלך. רק לאחר קבלת אשור חברת האשראי תעבד החברה את ההזמנה ותספק את המוצר או השירות. 

ג. המחירים במכירות כוללים מע”מ על-פי דין.

ד. בכל מקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויותיך, תבוטל רכישתך.

9. ביטול הצעה וביטול עסקה. 

א. (בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) רשאי צרכן לבטל קנייתו של מוצר בהודעה בכתב (גם בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני) עד שבועיים ממועד קבלת המוצר בפועל.

ב. זכות הביטול אינה עומדת במקרים הבאים:

לגבי “טובין פסידים” כמשמעם בחוק הגנת הצרכן.

טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.

בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול, ככל ומדובר בעסקה שניתנת לביטול, יושב לך באמצעות כרטיס האשראי שפרטיו ניתנו על ידך בעסקה, הסכום ששולם על ידך בגין הנכס או השירות ובניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך. 

10. סודיות פרטי המשתתף במכירה ופרטיות

א. החברה תעשה כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי המשתתפים במכירה ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות ושמירה מלאה מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת החברה יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע בהחברה – לרבות מידע שנאגר אודות מציעים – או להשתמש בו לרעה, במקרה כזה מוסכם בזה המפורש כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה .

ב. הפרטים האישיים שאתה מוסר בעת הגשת הצעה ישמרו במאגרי המידע של החברה והיא שומרת לעצמה את הזכות לאסוף מידע אודות הרגלי הקניה שלך, צרכיך, מוצרים שרכשת, מידע על העמודים שצפית בהם, הצעות שעניינו אותך, אמצעי תשלום ששימשו אותך וכל מידע אחר.

ג. החברה לא תעביר את פרטיך לצד שלישי (ככל שפרטים אלה מזהים אותך), אלא במקרים המפורטים להלן: 

  2. אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות החברה.

  3. אם עשית שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

  4. אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם החברה או מי מטעמה.

  5. אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי או מינהלי המורה לה למסור את פרטיך לצד שלישי;

  6. בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה.

ד. אם החברה תתמזג או תארגן את פעילותה או את פעילות החברה במסגרת תאגיד אחר, היא תהיה זכאית להעביר לאותו תאגיד העתק מן המידע שנאגר אודותיך ובלבד שאותו תאגיד יקבל על עצמו כלפיך את הוראות סעיפי תקנון זה בכל הנוגע לפרטיות השימוש במידע.

ה. החברה רשאית להשתמש בפרטים האישיים שמסרת בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיך לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. החברה תהיה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.

11.   אחריות.

א. השירות באתר החברה ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS). לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.

ב. החברה עושה מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של אתר המכירות. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, או יינתן כסדרו בלא הפסקות, קילקולים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה בתוכנה או בקווי התקשורת. החברה לא תשא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצעתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לא תהא אחראית לכל בעיה טכנית, אם תגרם, אשר תמנע ממך מלהגיש הצעתך או לעדכן אותה.

ג. החברה לא תשא באחריות לפעילות בלתי חוקית, אם תהא כזו חו”ח, על ידי מי משתתפי המכירה ו/ או כל גורם אחר.

ד.  על החברה ו/או מי מטעמה לא תחול אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי ו/או בגין כל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא לרבות ובלי לגרוע מכלליות האמור לעיל דמי נזק בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, עיכוב בשימוש או בגין אי יכולת לעשות שימוש בזירת המכירות, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר וכל כיו”ב בין עפ”י הסכם ובין עפ”י דין.

12. ביטול מכירות 

החברה שומרת לעצמה הזכות לביטול מכירות דהיינו הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה) ו/או  שלא להכיר בתוצאות המכירה, לרבות גם במקרים בהם נשלחה הודעה הזכייה וכן ובנוסף לנקוט בדרך של ביטול מכירות בכל אחד ואחד מהמקרים המפורטים להלן:

 א. אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.

 ב. אם אירעה תקלה טכנית אשר על פי מיטב הבנתה של החברה מנעה או עלולה הייתה למנוע הגשת הצעות למכירה מסוימת או לקבוצת מכירות על ידי כלל הגולשים באתר.

ג. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת החברה את המשך המכירה ביצועה או השתתפות מספקת בה.

ד. בכל מקרה שנפלה טעות באיזה מהפרטים המתפרסמים במכירה.

ה. בכל מקרה שלדעת החברה נעשתה פעולה, או שיש כוונה לבצע פעולה, בניגוד להוראות תקנון זה.

ו. אם לאחר מכירה של מוצר מתברר שהמוצר לא ניתן לאספקה על ידי החברה, רשאית החברה לבטל את המכירה ולהשיב לך את כספך.

ז. מימשה החברה את זכותה כאמור לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפיה מכל מין וסוג, לרבות בגין זכייה במוצר או ציפייה לזכייה כאמור, אבדן רווח, הפסד עקב רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר, עגמת נפש, וכל כיו”ב לרבות נזקים ישירים ועקיפים מכל מין וסוג שהוא.

13. מכירות לחברים –  החברה שומרת לעצמה את הזכות לקיים מכירות מיוחדות עבור קבוצות צרכנים מוגדרות (מכירות לחברים למשל) וזאת בהתאם לשיקול דעתה ובתנאים שייקבעו. לקוחות שאינם נמנים על הקבוצה לה מוצעת המכירה המיוחדת לא יוכלו להשתתף במכירה ולא תהיה להם בעניין זה כל טענה דרישה או תביעה כלפי החברה ו/ או מי מטעמה.

14. משלוח

ביכולתך לקבל את המוצרים באמצעות משלוח בהתאם לאפשרויות המשלוח המופיעות באתר, או באמצעות איסוף המוצר מכתובת החברה בבית השיטה, בתאום מראש, בשעות 10:00-13:00.

המשלוחים יצאו בתוך עד 7 ימי עבודה, או ככל ולא תהא אפשרות יצור האתר קשר עם הלקוח ויעדכנו בהתאם.

החברה לא תהא אחראית למשלוחים שלא הגיעו ליעדם, ככל ונשלחו על ידי החברה לכתובת שנמסרה במועד ההזמנה.

15. קניין רוחני

א. כל זכויות הקניין הרוחני לרבות הפטנטים, זכויות יוצרים, מדגמים, שיטות וסודות מסחריים, הינם רכושה של העסק בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר החברה, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תמונות המוצרים, תיאור המוצרים וכד), המוצרים הנמכרים באתר, קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר, תמונה או נתון אחר הקשור בהפעלתו.

ב. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב בלא קבלת רשותה המפורשת של העסק מראש ובכתב.

ג. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר ואין לעשות כל שימוש בבסיס הנתונים באתר, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר החברה בלא קבלת הסכמתו של העסק מראש ובכתב.

ד. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים בהחברה לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתו של העסק מראש ובכתב.

ה. שמה של החברה וכן שם המתחם (Domain Name) של האתר, סימני המסחר של החברה (בין אם נרשמו ובין אם לא). אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

16. סמכות שיפוט מקומית.

הדין החל על הצעותיך ועל תקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט היחודית לכל ענין ומחלוקת נתונה בזה לבתי המשפט במחוז מרכז בלבד.

לבירורים ושאלות ניתן לפנות באמצעות טלפון 052-4886060 בימים: א –ה בין השעות 9:30-13:00

עדכון אחרון 12.8.2021

Scroll to Top
× איך אפשר לעזור?
דילוג לתוכן